Leighton Meester: The Fashion Smile

Leighton Meester - Fashion Magazine (Canada), February 2011

Leighton Meester covers February’s 2011 issue of Fashion (Canada) magazine.

Leighton Meester - Fashion Magazine (Canada), February 2011